За информация:
СОУ "Отец Паисий"
гр. Кърджали Email: paisii@mail.bg Phone:(0361)61800

РАЗДЕЛ ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

Уроците от раздел "Електричество" дават теоретична подготовка на учениците за по-задълбочено изучаване и разбиране на основните понятията за електричен ток и електрически вериги.

Това изисква да се запознаят с различните измервателни уреди и да придобият умения за работа с тях.

С амперметър и волтметър учениците са работили в часовете по домашен бит и техника.

Затова е необходимо да се припомнят правилата за работа с тези уреди и начините за включването им в електрическите схеми.

Важно е да могат да познават и разчитат условните знаци.

При работа с електрическите уреди трябва стриктно и безусловно да се спазват условията за техниката на безопасност!

За безопасно се счита напрежението до 12 V.

Уикипедия

Лабораторни работи:

Закон на Ом

Последователо свързване

Успоредно свързване