За информация:
СОУ "Отец Паисий"
гр. Кърджали Email: paisii@mail.bg Phone:(0361)61800

Лабораторно упражнение: Закон на Ом

Цел:

Да се изследват зависимостите между големината на тока, напрежението и съпротивлението.

Запознаване с различните измервателни уреди и придобиване на умения за отчитане на стойности.

Резултатите да се представят таблично и графично.

Теоретична част.

Преговор на знанията за Триъгълник на Ом закона на Ом и зависимостите произтичащи от него: I=U/R, U=I*R и R=U/I.

Използвайте "вълшебния" триъгълник за по-лесно запомняне на закономерностите.

Практически умения и знания необходими за лабораторното упражнение:

Да познават измервателните уреди амперметър, омметър , волтметър и начините за тяхното свързване в електрическа верига.

Амперметърът се включва в електрическата веригата последователно, а волтметърът - успоредно.

Да знаят как се определя обхвата на уредите и стойността на едно деление.

Да разчитат условните знаци на електрическите елементи и правилата за чертане на електрическа схема.

Техника на безопасност.

Свързването на схемата става при отворен прекъсвач. Започва се от единия полюс на източника на електрически ток през всички елементи и завършва в другия полюс на източника. Не се правят промени, ако веригата е под напрежение.

Уикипедия

Задачи за изпълнение:

Задача 1

Проверка закона на Ом. Разгледайте опитната постановка. Запознайте се със скалите и деленията на измервателните уреди. Свържете електрическата верига и измерете големината на тока и напрежението.

Задача 2

Изчисляване на съпротивлението (R) въз основа на напрежението (U) и тока (I).

U:

I:

Резултат R:

Задача 3

Изчисляване на напрежението (U) въз основа на тока (I) и съпротивлението (R).

I:

R:

Резултат U:

Задача 4

Проверка на зависимостта между големината на тока (I) и напрежението (U) при постоянно съпротивление (R).

Напрежението е във волтове, а съпротивлението в омове. Полученият резултат e в ампери.

U:

R:

Резултат I: