За информация:
СОУ "Отец Паисий"
гр. Кърджали Email: paisii@mail.bg Phone:(0361)61800

Лабораторно упражнение: Последователно свързване на консуматори

Цел:

Да се затвърдят знанията за последователно свързване на консуматори.

Да се намира еквивалентното съпротивление на два и повече последователно свързани консуматора.

Теоретична част.

При последователо свързване на консуматори в електрическата верига токът е еднакъв, а общото напрежение е сбор от напреженията между консуматорите.

Сборът от съпротивленията на последователно свързани консуматори във веригата се нарича еквивалентно съпротивление.

Практически умения и знания необходими за лабораторното упражнение:

Да могат да свързват последователно консуматори в електрическа верига.

Да знаят да измерват напрежението в отделните консуматори на електрическата верига.

Задачи за изпълнение:

Задача 1

Свържете електрическата верига и измерете големината на тока в отделните части.

Задача 2

Свържете електрическата верига и измерете напрежението в отделните части.

Последователно свързване на консуматори

(R екв.=R1+R2+R3+R4):

Изчисляване на R екв. на четири последователно свързани консуматора. Полученият резултат е в омове.

R1:

R2:

R3:

R4:

Резултат R екв.: