За информация:
СОУ "Отец Паисий"
гр. Кърджали Email: paisii@mail.bg Phone:(0361)61800

Лабораторно упражнение: Успоредно свързване на консуматори

Цел:

Да се затвърдят знанията за успоредно свързване на консуматори и зависимостите между големината на тока и напрежнието в електрическата верига.

Да се намира еквивалентното съпротивление на два и повече успоредно свързани консуматора.

Теоретична част.

При успоредното (така нареченото още паралелно) свързване напрежението между отделните консуматори е постоянно.

А общият ток във веригата е равен на сбора от токовете между консуматорите.

Практически умения и знания необходими за лабораторното упражнение:

Да знаят да свързват успоредно консуматори в електрическа верига.

Да могат да измерват тока в клоновете на електрическата верига.

Задачи за изпълнение:

Задача 1

Свържете електрическата верига и измерете големината на тока в отделните части.

Два паралелно свързани консуматора

R екв.=(R1*R2)/(R1+R2):

Изчисляване на два консуматора паралелно свързани. Полученият резултат е в омове.

R1:

R2:

Резултат R екв.:

Три паралелно свързани консуматора

R екв.=1/(1/R1)+(1/R2)+(1/R3):

Изчисляване на три консуматора паралелно свързани. Полученият резултат е в омове.

R1:

R2:

R3:

Резултат R екв.: