Powered by Flash Web Templates Designed by Website Template
За информация:
СОУ "Отец Паисий"
гр. Кърджали Email: paisii@mail.bg Phone:(0361)61800

Лабораторно упражнение: Период и честота на махало

Цел:

Да се определи периода и честотата на махало.

Да се установи зависи ли периода от дължината и масата на махалото.

Теоретична част.

Трептенето е многократно отклонение от равновесното положение на тялото.

Характеристиките период, честота и амплитуда на трептенето могат да се определят с махало.

Практически умения и знания необходими за лабораторното упражнение:

Да знаят да измерват времето с хронометър (всички имат GSM апарати).

Да определят прецизно и точно положението на едно тяло.

Задачи за изпълнение:

Задача 1

Измерете периода и честотата на махало.

Отклонете махалото и измерете времето (t) за n=5 люлеения например.

Нанесете данните и изчислете периода T и честотата ν.

t(s):

n:

Период T:

T:

Честота ν:

Задача 2

Зависи ли периода на махалото от дължината му?

Изчислете периода на махалото с по-малка дължина.

t(s):

n:

Период T:

Задача 3

Зависи ли периода на махалото от масата му?

Изчислете периода на махалото с по-голяма маса.

t(s):

n:

Период T:

Задача 4

Изчислените данни нанесете в таблица.