О Б Я В А
Публикувана от koordinator на 23.08.2022 - 15:42
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ”
С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ - КЪРДЖАЛИ
6600 гр. Кърджали, ул. Отец Паисий 12, тел./факс: 036161800, e-mail: otec_paisii@mail.bg

О Б Я В А

СУ „Отец Паисий“-гр. Кърджали обявява следните свободни работни места по чл.67 /1/, т.1, във връзка с чл.70 от Кодекса на труда
 1. Учител по български език и литература и история и цивилизации.
 2. Учител по английски език – 2 свободни  позиции.
 3. Учител по руски език и български език и литература.
 4. Учител по математика.
 5. Учител по информатика и информационни технологии - 2 свободни  позиции.
 6. Учител по физика и математика.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
 1. Заявление.
 2. EUROPASS автобиография.
 3. Копие на дипломата за завършено висше образование или документ, удостоверяващ завършено висше образование – професионална квалификация „учител по съответния предмет“.
 4. Копие на свидетелство за съдимост (ако кандидатът е прекъснал повече от 6 месеца трудово правоотношение).
 5. Копие на карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност (ако кандидатът е прекъснал повече от 3 месеца трудово правоотношение)
 6. Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване.
 7. Справка за придобития стаж и професионален опит - препис-извлечение от трудова книжка или трудова книжка /копие/.
 8. Насочващо писмо от Бюрото по труда.
 9. Декларация за съгласие за обработка на лични данни /попълва се в училището/.
Документи се приемат в канцеларията на СУ „Отец Паисий“ от 23.08. до 2.09.2022 г. от 9:00 до 16:00 часа и на 5.09. 2022 г. до 12.00 часа.

Телефони за справка: 0878693709 и 0878693710

Всички кандидати, представили необходимите документи от т. 1-9 и отговарят на изискванията, ще бъдат допуснати до събеседване по следния график:

7.09.2022 г. /сряда/
8.00-12.00 часа - за свободни позиции по БЕЛ и история и цивилизации и руски език и БЕЛ.
14.00-18.00 часа - за свободни позиции по английски език   

8.09.2022 г. /четвъртък/
8.00-12.00 часа - за свободни позиции по ИТ и информатика
14.00-18.00 часа - за свободни позиции по математика и физика и математика

Събеседванията ще се проведат в Актовата зала на училището.