БИНАРЕН УРОК - IX В КЛАС
Публикувана от koordinator на 04.06.2019 - 21:55

БИНАРЕН УРОК - IX В КЛАС

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА / ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Тема на иновацията: Делово писмо - Създаване на циркулярно писмо
Продължителност: два учебни часа.
Глобална цел: представяне, осмисляне, прилагане, усвояване, формиране и интегриране на знания, умения и компетентности от две различни образователни области с цел – решаване на общ проблем.
Цели и ценности:
• развиване на умения за откриване, извличане, тълкуване, осмисляне, презентиране и оценяване на информация от различни образователни области;
• формиране у учениците на убеждение за взаимосвързаност на учебните предмети и знанията за света около нас;
• систематизация и задълбочаване на знанията и обмена на тези знания при пренос на умения в нови области;
• осигуряване на позитивна и окуражаваща обучителна среда;
• създаване на условия за мотивирано практическо приложение и рационално използване на усвоени знания и умения; • усъвършенстване на комуникативно-познавателните умения;
• подобряване на езиковите компетентности;
• позитивна нагласа към ученето, насърчаване на четенето;
• конструктивно мислене, активност, оригиналност, творчески решения;
• повишаване на качеството на учебните постижения на учениците.
Методи:
• традиционни методи - лекция и беседа;
• иновативни методи: проектно – базиран подход;
• използване на информация от разнородни източници: традиционни и електронни;
• поетапно планирана практическа дейност;
• екипна работа между учители и ученици.
Ход на бинарния урок:
1. Въведение – поетапно поставяне на темата и основните цели на урока.
2. Представяне и идентифициране на темата/ проблема и план/ алгоритъм за изпълнение и в двете отделни образователни дисциплини.
3. Информационно осигуряване, практическа дейност.
4. Чек лист, поставяне на тема за ученически проект.
5. Рефлексия, коментар и оценка на напредъка.
6. Препоръки към учениците.
Последващи дейности:
Представяне на резултат/ краен продукт, защита на ученически проекти.
Преподавател: Звезделина Гечева – старши учител по БЕЛ; Светла Илчева – главен учител по ИТ.