Начална страница|За автора|Тестова система
ИТ за 5 клас ИТ за 6 клас ИТ за 7 класИТ за 8 клас ИТ за 9 клас ИТ 12 клас MS Excel MS Power Point MS Access Macromedia Flash Corel Draw Adobe Photoshop HTML Компютърни мрежи Компютърни мрежи
ИТ за 9 клас Turbo Pascal Visual Basic 6.0 Математика и програмиране Спортно програмиране Visual Studio C Sharp
Презентационни уроци по информатика за 9 клас

Първи урок:
Информация. Информационни дейности и процеси

Втори урок:
Модели и моделиране

Трети урок:
Бройни системи. Позиционни бройни системи

Четвърти урок:
Двоична бройна система

Пети урок:
Преобразуване от десетична в двоична бройна система и обратно(упражнение)

Шести урок:
Други бройни системи

Седми урок:
Аритметични действия с двоични числа

Осми урок:
Съждения. Логически операции

Девети урок:
История на изчислителната техника

Десети урок:
Програмна част на компютър

Единадесети урок:
Алгоритми и програми

Дванадесети урок:
Описание на алгоритми чрез блок схеми

Тринадесети урок:
Формални езици

Четиринадесети урок:
Среди за програмиране

Петнадесети урок:
Езикът С++

Шестнадесети урок:
Основи на програмирането на C++ (част 1)

Седемнадесети урок:
Основи на програмирането на C++ (част 2)

Осемнадесети урок:
Скаларни типове данни

Деветнадесети урок:
Логически оператор if

Двадесети урок:
Оператор за многовариантен избор

Двадесет и първи урок:
Оператори за цикли

Двадесет и втори урок:
Оператор за цикъл с предусловие while

Двадесет и трети урок:
Оператор за цикъл със следусловие do...while

Двадесет и четвърти урок:
Функции

Двадесет и пети урок:
Масиви

Двадесет и шести урок:
Сортиране на масив

Двадесет и седми урок:
Символни низове

Двадесет и осми урок:
Символни низове

Низове- упражнение
Проверка на ЕГН

Двадесет и девети урок:
Файлове

Тридесети урок:
Линейни списъци. Помощен материал: students.cpp

Copyright © 2007 СОУ„Отец Паисий”- гр.Кърджали. Всички права запазени.