Начална страница|За автора|Тестова система
ИТ за 5 клас ИТ за 6 клас ИТ за 7 класИТ за 8 клас ИТ за 9 клас ИТ 12 клас MS Excel MS Power Point MS Access Macromedia Flash Corel Draw Adobe Photoshop HTML Компютърни мрежи Компютърни мрежи
ИТ за 9 клас Turbo Pascal Visual Basic 6.0 Математика и програмиране Спортно програмиране Visual Studio C Sharp
Математика и програмиране

Първи урок:
Множества. Примери

Втори урок:
Операции с множества

Трети урок:
Множества в компютрите

Четвърти урок:
Наредени структури

Пети урок:
Наредени структури в Паскал

Шести урок:
Двоични релации

Седми урок:
Релации на еквивалентност

Осми урок:
Релации на наредбата

Девети урок:
Топологична сортировка

Десети урок:
Функционални релации

Единадесети урок:
Функциите в езика Паскал

Дванадесети урок:
Свойства на функциите

Тринадесети урок:
Хеш- функции

Четиринадесети урок:
Функционални релации

Петнадесети урок:
Булеви функции

Шестнадесети урок:
Схеми на функционални елементи

Седемнадесети урок:
Компютърни числа

Осемнадесети урок:
Опериране с битове

Деветнадесети урок:
Принципи на броене

Двадесети урок:
Пермутации и комбинации

Двадесет и първи урок:
Триъгълник на Паскал

Двадесет и втори урок:
N вложени цикъла

Двадесет и трети урок:
Математическа индукция

Двадесет и четвърти урок:
Индуктивно дефинирани множества

Двадесет и пети урок:
Рекурсивни дефиниции

Двадесет и шести урок:
Рекурсивни програми

Двадесет и седми урок:
Графи

Двадесет и осми урок:
Обхождане на графи

Двадесет и девети урок:
Дървета

Тридесети урок:
Дърветаи изрази

Тридесет и първи урок:
Граматики на "Формални езици"

Тридесет и втори урок:
Крайни автомати

Тридесет и трети урок:
Структури от данни. Определение и примери

Тридесет и четвърти урок:
Абстракции. Абстрактни типове данни. Помощен материал: rat.pas

Тридесет и пети урок:
Класификация на структури от данни

Тридесет и шести урок:
Стек и опашка

Тридесет и седми урок:
Реализация на стек в статична памет

Тридесет и осми урок:
Стекове и аритметични изрази. Помощен материал: ATOC.pas, и CTOA.pas

Тридесет и девети урок:
Опашка

Четиридесети урок:
Реализация на опашка в статична памет

Четиридесет и първи урок:
Приложение на опашки за компютърна симулация. Помощен материал: Airport.pas

Четиридесет и втори урок:
Указатели. Динамична памет. Помощен материал: UK2.PAS

Четиридесет и трети урок:
Линеен списък. Описание

Четиридесет и четвърти урок:
Реализация на свързан списък

Четиридесет и пети урок:
Файлове

Четиридесет и шести урок:
Основни задачи с файлове

Четиридесет и седми урок:
Текстови файлове

Четиридесет и осми урок:
Микроинформационна система (МИС). Помощен материал: Microsys.pas

Четиридесет и девети урок:
Основи на компютърната графика

Педесети урок:
Компютърната графика в езика Паскал

Педесет и първи урок:
Графични примативи

Copyright © 2007 СОУ„Отец Паисий”- гр.Кърджали. Всички права запазени.