СОУ Отец Паисий
Начало
Търсене
Форуми
Галерия
В. разходка
Електронен дневник
Разширено търсене

Меню

Е-вестник

Брояч

Проекти

ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2017/2018 г.


СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" гр. КЪРДЖАЛИ - ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ


ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

На основание чл. 38, ал. 6 и чл. 39, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование Министерството на образованието и науката предлага 185 училища да получат статут на иновативни. В Държавен вестник брой 60 от 25.07.2017 г. е обнародвано Решение №391 от 17 юли 2017 г. на Министерски съвет, с което е приет Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2017/2018 г.
Горди сме, че СУ „Отец Паисий“ е сред одобрените първи иновативни училища на Република България!
Заложената проектна цел е обвързана със Стратегията на училището за развиването и утвърждаването му като успешна и ефективна образователна институция.
Училището ни винаги е било и е център за качествено образование, за формиране и израстване на ученикови личности. Стремежът ни е да се утвърди като УСПЕШНО чрез диалог и сътрудничество, чрез въвеждане на иновативни практики в организацията и съдържанието на обучението, да е увлекателно и вдъхновяващо място за ученици и учители.
Иновационният проект „Учим з@едно“ предвижда реализация в следващите три учебни години и залага на последователна и целенасочена промяна чрез въвеждане на съвременни практики и актуални образователни методи, иновативни интердисциплинарни учебни концепции в областта на науката, технологиите и комуникациите.
СУ „Отец Паисий“ поема по вълнуващия път на това предизвикателство!
Основни проектни цели, които искаме да постигнем чрез инкорпориране на иновации в учебната програма:
 • положителна нагласа, интерес и мотивация към ученето;
 • развиване на аналитични умения;
 • презентиране на разнородна информация от традиционни и електронни източници;
 • екипна работа между учители, ученици и родители;
 • вариативност - търсене на различни възможности при подбор, тълкуване и представяне на факти;
 • оригиналност и креативност.
Проектни иновации, стартиращи през 2017 - 2018 учебна година:
• използване на проекто - базирано и уеб базирано обучение в образователния процес;
• използване на метода на дизайн мислене - да се развиват уменията на 21. век - работа в екип, решаване на проблеми, креативност, активност, увереност, търпение, концентрация, експериментиране т. е. превръщане на учениците в активна страна в процеса на обучение;
• квалификация на учителите, за да могат да отговорят на предизвикателствата на променящия се свят и индивидуалните потребности на „дигиталните деца”;
• промяна в оценяването на учениците;
• усъвършенстване на урочното планиране;
Основни проектни иновационни елементи:
• използване на нови, интерактивни методи на преподаване;
• въвеждане на проекто - базирано междупредметно обучение;
• реализиране на т. нар. учебни „мисии“: съвместна работа на учители от съответните междупредметни области – важен елемент от проекто - базираното обучение;
• изграждане на новаторски мисловни модели у ученици, учители и родители.

Целева група: 5 и 8 клас.

Предметни области:
 • Български език и литература;
 • Английски език;
 • Руски език;
 • Немски език;
 • Математика;
 • Информационни технологии;
 • Информатика;
 • География и икономика;
 • История;
 • Философия;
 • Човекът и природата;
 • Информационни технологии;
 • Музика;
 • Изобразително изкуство;
 • Физическо възпитание и спорт.
Чрез творческо преподаване и развиване на индивидуалността и заложбите, СУ „Отец Паисий“ подкрепя и подпомага усилията на всяко дете да израсне като нравствена и толерантна личност с изразено гражданско съзнание и поведение.
Поемаме предизвикателството да прилагаме иновативни интердисциплинарни учебни концепции в областта на науката, технологиите и комуникациите. В този смисъл, една от стратегическите цели на училището е „Поетапно въвеждане на иновативни педагогически практики за повишаване функционалната грамотност на учениците с цел успешна професионална и житейска реализация“.
На учители и ученици, участващи в иновацията, пожелаваме успех, вдъхновяващи преживявания и много положителни емоции в съвместната работа по пътя на познанието.
Нека „Учим з@едно“, за да утвърдим училището ни като модерно и с поглед към бъдещето!СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТПЛАН


за осъществяване на програмата за Иновативно училище на СУ „Отец Паисий“ – гр. КърджалиПланът е обсъден, гласуван и приет на Педагогически съвет с протокол № 1 от 11.10.2017 год.
ПЛАН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИНОВАЦИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017 – 2018 Г.
ДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВОРНИК
1 Сформиране на екипи, работещи по иновацията 15.09.2017 г. ЗДУД
2 Избиране отговорници на екипите и координатор на работата на екипите. 18.09.2017 г. Екипите и ЗДУД
3 Изработване на план и програма на иновацията 20.09.2018 г. Екип 1 – за 5в клас – Т. Богданова Екип 2 – за 8в клас – Зв. Гечева
4 Оформяне на групи от педагогически специалисти от различни предметни области 29.09.2017 г. Екипите на 5в и 8в класове
5 Родителски нагласи за въвеждане на училищни иновации /попълване на Декларации от родителите/ Октомври Класни ръководители на 5в и 8в
6 Учебен ден от седмицата, посветен на различно знание, изкуство, спорт, литература, и др. Постоянен Участниците в екипите по предмети
7 Изграждане на нови умения Постоянен Участниците в екипите по предмети
8 Използване на нови методи на преподаване Постоянен Участниците в екипите по предмети
9 Разработване на нов начин на учебното съдържание Постоянен Учителите по предмети
10 Отразяване на иновативните елементи прилагани в учебния процес в сайта на училището Постоянен Св. Илчева
11 Провеждане на вътрешноучилищна квалификация м. Април Св. Илчева и М. Димитрова
12 Класна стая на открито м. Май и м. Юни Екип 1 – за 5в клас – Т. Богданова Екип 2 – за 8в клас – Зв. Гечева
13 Обучения, квалификации, обмен на добри практики м. Март, Май, Юни Екипите работещи по проекта
14 Провеждане на иновативната седмица м. Май Екип 1 – за 5в клас – Т. Богданова Екип 2 – за 8в клас – Зв. Гечева
15 Ключови компетентности в Европейската референтна рамка Постоянен Участниците в екипите по предмети
16 Отчет, анализ и оценка на постиженията м. Юни Участниците в екипите по предмети
17 Разпространение на резултатите от иновацията Постоянен Св. Илчева, Т. Богданова, Зв. ГечеваБългарски език и литература – 8 В КЛАС

Тема на иновацията: ОЦЕНЯВАНЕ С УСМИВКА ПО БЕЛ
Същност на иновацията: В процеса на обучението оценяването е система от взаимодействия между учениците и учителя за определяне на стойността, значението или степента на знания, умения и компетентности на учениците. Иновацията е насочена към промяна в начина за оценяването на учениците (бонусиране/ точкова система, отчитаща само верни отговори с натрупване: при определен максимум брой точки се формира цифрова оценка).
Цели и ценности:
• рационално използване и прилагане на усвоени знания;
• осигуряване на позитивна и окуражаваща обучителна среда;
• изграждане на увереност чрез откривателство;
• мотивация и активност, оригиналност и творчески решения.
Основни акценти:
Акцентира се върху практически задания за учениците, като се представят към тях и конкретни показатели за оценка на учебно-познавателната дейност. Оценяването е база за непрестанна рефлексия на преподаването и изучаването на учебното съдържание. Чрез поставената задача и чрез адекватно съставените към нея показатели се разкрива възможността за комплексно оценяване на теоретичните и практическите знания и умения на обучаваните. Отчита се напредък чрез превес само на верни отговори, пропуските не се отбелязват, което прави модела предпочитан, по-освободен и бележи напредък в знанията, активността и мотивацията на учениците.
Преподавател: Звезделина Гечева
04.12.2017 Г. – УРОК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 8 В КЛАС

Тема на иновацията: Изкуството и Аз за поемата „Илиада“

Глобална цел: осмисляне, интерпретиране и представяне на знания за поемата „Илиада“.
Цели и ценности:
• рационално използване и прилагане на усвоени знания;
• осигуряване на позитивна и окуражаваща обучителна среда;
• подобряване на езиковите компетентности;
• развиване на умения за откриване, извличане, тълкуване, осмисляне и презентиране и оценяване на информация;
• позитивна нагласа към ученето, насърчаване на четенето;
• критично и конструктивно мислене;
• активност, оригиналност,творчески решения;
• търсене на междупредметни връзки: дигитални компетентности (работа с компютър, работа с интернет, изготвяне на презентация);
• културни компетентности (литературата и другите изкуства: кино, изобразително изкуство, скулптура и керамика, живопис).
Методи:
• традиционни методи - лекция и беседа;
• иновативни методи: проектно – базиран подход.
Предварителна подготовка:
• търсене на информация по поставената тема от разнородни източници: традиционни и електронни;
• ученически разработки: презентации по поставената тема;
• поетапно планирана практическа дейност.
Ход на урока:
1. Въведение – поставяне на темата и основните цели на урока.
2. Представяне и защита на ученически проекти: идентифициране на темата/ проблема, план за изпълнение, информационно осигуряване, изпълнение, представяне на резултат, краен продукт.
3. Рефлексия, коментар и оценка на напредъка.
4. Препоръки към учениците.
Проектно - базираното обучение по български език и литература дава възможност за активно придобиване на знания, обвързване на учебното съдържание с практиката, учене чрез сътрудничество. Ученикът е инициатор на речеви дейности, включва се активно в дискусии, обосновава свое мнение; търси начини за преодоляване на трудностите при общуването. Активно усвоява продуктивен тип речеви модели за усъвършенстване на комуникативната си компетентност и изгражда умения за решаване на проблеми, развива творческо и критично мислене, организационни и комуникативни компетентности.
Познавателните дейности, извършвани от учениците, са благоприятна предпоставка за усъвършенстване на социокултурната им компетентност.
Работата по проект по български език и литература стимулира креативността и подкрепя формирането на мотивирани и самостоятелно мислещи ученици, развива познавателните и изследователските им умения и способности.
Ученически проектни разработки можете да разгледате на следния линк.

Преподавател: Звезделина Гечева

18.01.2018 Г. – УРОК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ – 5 В КЛАС

Тема на иновацията: Богове и герои в Древна Елада

Глобална цел: придобиване на знания за богове и богини в Древна Гърция.
Цели и ценности:
• осигуряване на позитивна и окуражаваща обучителна среда;
• развиване на будно и изследователско и експериментално мислене;
• позитивна нагласа към ученето;
• рационално използване и прилагане на усвоени знания;
• активност, оригиналност, творчески решения;
• екипна работа: учител - ученик– родител.
Методи:
• лекция;
• беседа;
• ролева игра „Познай кой съм аз?“ за пресъздаване на образи на елинските богове и богини.
Предварителна подготовка:
• търсене на информация по поставената тема от разнородни източници: традиционни и електронни;
• ученически разработки: ученически доклади, презентации и митове за избрани елински богове;
• позитивно родителство: помощ от родителите при изготвяне на костюми и облекла на боговете.
Ход на урока:
1. Въведение – поставяне на темата и основните цели на урока. Ново понятие: политеизъм.
2. Представяне на ученически разработки: старогръцки митове, видеопрезентация и традиционен тип информация за сътворението на света и създаването на огромното семейство на елинските богове.
3. Ревю: представяне на изготвените костюми и елински облекла.
4. Визуална ролева игра – „Познай кой съм аз?“
Проектно - базираното обучение по български език и литература дава възможност за активно придобиване на знания, обвързване на учебното съдържание с практиката, учене чрез сътрудничество. Ученикът е инициатор на речеви дейности, включва се активно в дискусии, обосновава свое мнение; търси начини за преодоляване на трудностите при общуването. Активно усвоява продуктивен тип речеви модели за усъвършенстване на комуникативната си компетентност и изгражда умения за решаване на проблеми, развива творческо и критично мислене, организационни и комуникативни компетентности.
Познавателните дейности, извършвани от учениците, са благоприятна предпоставка за усъвършенстване на социокултурната им компетентност.
Всеки участник, изработил свой костюм, трябва да бъде разпознат от учениците, след представяне на основната информация, свързана със олимпийския пантеон от богове.
„Обучението не е спортно състезание, в което учениците са зрители. Те не трябва само да стоят в клас, да слушат учителя, да запомнят неговите думи и да отговарят на въпросите му. Те трябва да дискутират за това, което изучават, да го свързват със своя личен опит, да го прилагат в практиката си.“
Мартин Валке
В този ред на мисли, прилагането на иновативни методи и форми на работа в обучението се оказва ефективно и стимулиращо както по отношение качеството на знанията, така и за формирането на специфични умения.

Преподавател: Теодора Богданова

Иновативно обучение по Информационни технологии в V в клас с помощта на платформата https://kahoot.comКАКВО Е KAHOOT?

Kahoot е безплатна учебна платформа, която се използва всеки ден от милиони хора по целия свят за откриване, създаване, провеждане и споделяне на учебни игри. С него може да се правят за много кратко време забавни игри за учебните часове. Kahoot може да се използва за всеки учебен предмет, всяка възраст, и с всяко устройство.
Този продукт се използва в най-различни условия - от класните стаи до бизнес срещи. Kahoot е създаден за съвместна работа с цел ученето да стане наистина привлекателно! Независимо от това, дали сте дошли в училище да изучавате квадратни уравнения, цифрови стратегии или каквото и да е друго, тази програма е направена за вас.
Едно от нещата, които правят Kahoot така уникален е, че това е една платформа, на която вие създавате съдържанието, облика и правилата на играта. Също така, вие можете да изберете една от 8.5+ милиона безплатни публични игри и тя да се адаптира за нуждите от обучение на вашите ученици, или да създадете такава съвсем нова според вашата необходимост.

Преподаватели: Мария Вълкова и Светла ЧаушеваЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

ЧРЕЗ EDMODO

"Начинът, по който проектираме класните стаи днес в крайна сметка ще определя нашите общества утре"
Вицепрезидентът на Apple Джон Кaуч


Преподавател: Светла Илчева


ИноВативеН Открит уроК по ИТ

ЧРЕЗ РАЗЛИЧНИ ИНТЕРАКТИВНИ ТЕХНИКИ: РАБОТА В ГРУПИ, ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ – МИСЛОВНИ КАРТИ, ЕDMODO.

Технологиите! Те навлизат все повече във всекидневния ни живот, без тях не може да се развива нито една сфера на човешката дейност, дори трудно си представяме съществуването ни, ако ги няма. Точно те ни помагат в свои дейности да използваме пълноценно различни иновации.
Да бъдеш иновативен е способност, включваща в себе си многопосочни направления и многообразни възможности. Съвремието ни изисква да бъдем такива, да търсим новости и пътища, разнообразни решения на предизвикателствата, изправящи се ежедневно пред нас.
На 19 март 2018 г. - 26 ученици от VIII В клас и г-жа Светла Илчева търсиха и намираха и представиха свои иновативни инструменти и техники в открит урок по ИТ на тема: “Мисловни карти. Създаване и интегриране на компонентите на уеб сайт.“
Екип от трима ученици - Димитър, Паулина и Назар – представиха в първата част на урока своя разработка - интерактивна презентация и видеоклип за мисловните карти, както и своя мисловна карта за разпределение на задачите помежду им чрез mindmeister.
Мисловните карти (mind maps) са отлично средство за организиране на информация и в същото време метод на обърнатата класна стая, в която учениците влизат в ролята на учители. Базирани на ключови понятия (текст и/или картинки), опорни точки на дадена тема, те спомагат за усвояване на основни знания, за структуриране и възприемане и цялостно проследяване на логически връзки между елементите на цялото, а подробностите се учат после. Мисленето чрез карти е предпоставка за по-лесно възприемане и осмисляне на разнородна информация. Всичко в тях се изобразява на един лист. Интересен подход, приложим за урок, идея, хоби, личност... за всичко, което пътешества в света на нашето въображение.
Във втората част на иновативния открит урок бе демонстрирана работа с www.mindmeister.com - сайт за създаване на мисловни карти online, особено полезен при метода мозъчна атака, водещ до систематизиране на знания или решения на определен проблем.
В третата част на урока класът бе разделен на ученически екипи, които получиха работни листове с практически задачи, свързани с мисловна карта на личен уеб сайт чрез mindmeister. Готовите разработки бяха изпратени за проверка в електронната платформа за обучение – Еdmodo, чрез която в края на часа г-жа Илчева, показа получените задачи от групите и демонстрира как се работи с електронната платформа. Чрез самата платформа част от учениците бяха отличени със значки за добра работа по време на учебния час.
Edmodo е социална платформа за обучение, сайт за учители, ученици и родители. Текущи приложения на Edmodo включват публикуване задачи, създаване на анкети, вграждане на видео клипове, създаване на учебни групи, публикуване викторини за ученици, и създаване на календар на събития и задачи. Учителите могат да поясняват задачите директно в Edmodo и да предостави незабавна обратна връзка. Родителите също могат да разглеждат този сайт чрез потребителско име на детето им или чрез собствен профил.
Гости на открития урок бяха г-жа Дарина Панайотова - Държавен експерт в МОН, г-н Красимир Стамов – Старши експерт в РУО Кърджали, г-н Стефан Лазаров – Координатор на „Училището като център в общността“ Национална мрежа за децата, г-жа Емилия Мирчева – Учител в 32 СУ „Св. Климент Оридски“- София, г-н Златко Атанасов - Директор на училището, г-жа Мария Стефанова – Заместник – Директор по учебната дейност.
Благодарим на г-жа Илчева за демонстрираните идеи, новости, иновации.
Използвайки огромния потенциал на компютърните технологии, човек може да създава и твори, да мисли как би изглеждало създаденото с различни средства, програми, възможности... И всеки път съзнанието ни добавя късче, което заема място в необятната земя, наречена въображение. Мисъл и въображение - две неразделни неща. Въбражението зависи от мисълта. Светът на компютрите ни кара да мислим за това колко се е развил човекът или за нещо друго, но всеки път ни убеждава,че никога не може да бъде ограничена силата на въображението.ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2016/2017 г.УЧИЛИЩНА WEB АКАДЕМИЯ
Ръководител г-жа Светла ИлчеваУчилищна WEB Академия

 1. НП „Ученически олимпиади и състезания“, Модул 1 „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади“ – 6 проекта.
 2. НП "Оптимизация на училищната мрежа", Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития“;
 3. НП „ Осигуряване на съвременна образователна среда“ по модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“;
 4. НП „ Осигуряване на съвременна образователна среда“ по модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“;
 5. НП "Модернизация на материалната база в училище", Модул „Подобряване на училищната среда”.
 6. НП „Достъпно и сигурно училище“, контрол на достъпа и видеонаблюдение;
 7. НП „Квалификация на педагогическите специалисти – програма на МОН/ЕСФ“.
 8. Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“
 9. ИКТ в образованието – фаза 1;
 10. „Всички на училище“ – ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, партньорски проект;
 11. „Еднакви и различни“ – ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, партньорски проект;
 12. ПрироДА“ – по програма LIFE на ЕС. Повишаване на качеството на обучението по природни науки в 5. – 7. клас чрез прилагане на иновативни методически технологии;
 13. „Осигуряване на безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти;- ПМС 79/13.04.2016 г.
 14. "Физическо възпитание и спорт в училище"- ПМС 129
 15. „Енергийна ефективност в училищата”, проект финансиран от EVN България;
 16. Telerik Kids Academy – Национална детска академия по програмиране;
 17. Роботика за България“ –проект на Фондация за развитие на граждански инициативи;
 18. Проект „Училищна WEB академия“ "Знания за успех“- проект на Фондация за развитие на граждански инициативи
 19. „Научи се да плуваш“-проект финансиран по програма на МФВС;
 20. „Училищен плод“ –проент финансиран по програма на ДФЗ;
 21. Проект на LIDL „ Кулинарно междучасие- Манджицу“;
 22. Проект „Учим з@едно – иновативно училище“;
 23. Проект Офис 365-МОН, Майкрософт,teacher.bg

ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2014/2015 г.


 1. BG051PO001-3.1.06 "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" ОП "Развитие на човешките ресурси"
 2. BG051PО001-3.1.03-0001 "Квалификация на педагогическите специалисти" ОП "Развитие на човешките ресурси"
 3. Telerik Kids Academy- Национална детска академия по програмиране
 4. НП "Оптимизация на училищната мрежа" Мярка изплащане на обезщетения на персонала" МОМН
 5. НП "С грижа за всеки ученик" "Осигуряване обучението на талантливи ученици за участие в национални олимпиади" МОМН
 6. НП "Модернизация на материалната база в училище” 2014
 7. INGOT Academy- Училище акредитирано като част от международна INGOT общност
 8. Национална програма за въвеждане на национално стандартизирано външно оценяване на знанията и уменията на учениците. МОМН
 9. Програма "Научи се да плуваш". МФВС
 10. Проект: "Физическо възпитание и спорт" МОНМ
 11. Програма "Спорт в училище”- Бокс. МФВС
 12. Програма "Евроскола” с Европейски парламент- Страсбург.


ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2013/2014 г.


 1. BG051PO001-3.1.06 "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" ОП "Развитие на човешките ресурси"
 2. BG051PО001-3.1.03-0001”Квалификация на педагогическите специалисти", ОП "Развитие на човешките ресурси"
 3. BG051PО001-3.2.05-”Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието"
 4. Telerik Kids Academy- Национална детска академия по програмиране
 5. НП "Оптимизация на училищната мрежа" Мярка изплащане на обещетения на персонала" МОМН
 6. Проект: Физическо възпитание и спорт" МОНМ
 7. Национална програма за въвеждане на национално стандартизирано външно оценяване на знанията и уменията на учениците. МОМН
 8. INGOT Academy- Училище акредитирано като част от международна INGOT общност.
 9. Европейска Училищна Мрежа: Количествени изследвания в образованието. "ИКТ в образованието" /ПУИКТО-ESSIE/.
 10. НП "С грижа за всеки ученик" "Осигуряване обучението на талантливи ученици за участие в национални олимпиади" МОМН
 11. Програма "Научи се да плуваш". МФВС


ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2012/2013 г.


 1. BG051PO001-3.1.06 "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" ОП "Развитие на човешките ресурси"
 2. BG051PО001-3.1.03-0001 "Квалификация на педагогическите специалисти" ОП "Развитие на човешките ресурси"
 3. "ИКТ в училище" НП "Информационни и комуникационни технологии в училище" МОМН
 4. НП "С грижа за всеки ученик" "Осигуряване обучението на талантливи ученици за участие в национални олимпиади" МОМН
  • Проект "Makromedia Flash"
  • Проект "Искам повече да знам и мога"
  • Проект "Астрономия"
  • Проект "Програмиране с Microsoft Visual Basic 2010 Express Edition"
 5. FEE /Foundation for Environmental Education/ Международна образователна програма за деца 7-11 години ."Еко училище за деца"
 6. Telerik Kids Academy- Национална детска академия по програмиране.
 7. Програма "Образование" Корпус на мира на САЩ.
 8. НП "Оптимизация на училищната мрежа" Мярка изплащане на обезщетения на персонала" МОМН
 9. Проект: "Физическо възпитание и спорт" МОНМ
 10. НП "Оптимизация на училищната мрежа" Мярка "Без свободен час" МОМН
 11. Национална програма за въвеждане на национално стандартизирано външно оценяване на знанията и уменията на учениците. МОМН
 12. INGOT Academy- Училище акредитирано като част от международна INGOT общност.
 13. Проект "Училището- тук можем заедно да учим, да мечтаем и да се забавляваме"- Фондация "Нашата надежда- 21 век".
 14. Европейска Училищна Мрежа: Количествени изследвания в образованието. "ИКТ в образованието" /ПУИКТО-ESSIE/.
 15. Програма "Научи се да плуваш". МФВС
 16. Програма "Училищен плод" ДФЗ

С П Р А В К А за предоставените и изразходвани финансови ресурси от държавния бюджет и ресурси от европейски, национални и други програми, администрирани и управлявани от МОМН за периода 2007 - 2010 година


ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2011/2012 г.

1. НП „С грижата за всеки ученик”, Модул 1 „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“.

2. НП „С грижата за всеки ученик”, Модул 3 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”.

3. Проект „Спорт в училище“- 2011/2012г.

4. НП „Оптимизация на училищната мрежа, мярка без свободен час“.

5. Проект BG051РО001-3.1.06. " Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес". Обхват на проекта 356 ученици от I-VII клас в 14 групи ПИГ.

6. Европейска Училищна Мрежа: Количествени изследвания в образованието. „ИКТ в образованието“ /ПУИКТО-ESSIE/.

7. Корпус на Мира на САЩ в България. Програма образование. Нови подходи и комуникативни методи на преподаване и оценяване на учениците в обучението по английски език.

8. Проект „Telerik Kids Academy“- школа за обучение на млади програмисти.

9. Проект програма за езиково обучение по английски език към Българо-Американска Комисия за образователен обмен „Фулбрайт“, съвместно с фондация „Америка за България“.

10. Проект „Новото тракийско злато“ на холандските природозащитни организации АРК и Авалон.

11. Проект на СК „Арда 2008“ Кърджали. Програма „Научи се да плуваш“.

12. Проект „Училището- тук можем заедно да учим, да мечтаем и да се забавляваме“- Фондация „Нашата надежда- 21 век“.


ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2010/2011 г.

1. НП Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, Мярка „Без свободен час”

2. НП „Училището – територия на учениците”, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап” „ Училищно детство- знания, творчество, игри”

3. НП „С грижата за всеки ученик”, Модул 2„Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”.

4. „Да учим заедно” към ЦОИДУЕМ гр. София

5. Проект „Евроскола” с Европейски младежки парламент.

6. Проект по програма „Фулбрайт”, съвместно с фондация „Америка за България”

7. „Активни и здрави „ – фондация Димитър Бербатов

Проекти в които са участвали ученици от СОУ „Отец Паисий”

1. Проект "Новото тракийско злато" на холандските природозащитни организации АРК и Авалон

2. Проект на СКВТ "Арда" - Кърджали.

ПАРТНЬОРСКИ ПРОЕКТИ на СОУ "Отец Паисий" – Кърджали

ПРОЕКТ „УЧИЛИЩЕТО – ТУК МОЖЕМ ЗАЕДНО ДА УЧИМ, ДА МЕЧТАЕМ И ДА СЕ ЗАБАВЛЯВАМЕ- ФОНДАЦИЯ „НАШАТА НАДЕЖДА – 21 ВЕК“ съвместно със СОУ „ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ” - КЪРДЖАЛИ


Работа по проекти за учебната 2009/2010 г.


Работата по проекти в СОУ ”Отец Паисий” е един от основните приоритети в политиката на училищното ръководство и през учебната 2009/2010 година. Училището продължи работата по разработка на проекти от Националните програми 2009г.

1. През учебната 2008/2009 година екип от учители разработи и кандидатства с проект Академия „Знание и сила” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - МОН и Европейски Социален фон 2007-2013 и Стойност на проекта – 94 000 лв.
2. По националната програма „Оптимизация на училищната мрежа, Мярка без свободен час” беше разработен и спечелен проект. Стойност на проекта – 9 000 лв.
3. Екип от учители разработи и реализира по Националната програма на МОН „Училището – територия на ученика” с проект „Модерната приказка с история и бъдеще” I. Стойност на проекта – 50 000 лв.
4. Екип от учители разработи и кандидатства по Националната програма на МОН „Училището – територия на ученика” с проект „Модерната приказка с история и бъдеще” II. Стойност на проекта – 15 000 лв.
5. Екип от учители разработи и реализира проект „Да учим заедно” към Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства по Конкурсна процедура 33.5 - 2009 на стойност 24 808 лв.
6. Проект “Подновяване на фондове на библиотеки” на стойност 8 000 лева към МК.
7. Проект „Спорт в училище” 2008/2009 - 3500лв.
8. Проект ”Нощ на учените” – 2009
9. Екип от учители разработи и кандидатства по Националната програма на МОН „Училището – територия на ученика” проект „Традиции и бъдеще – знание и сила” – Стойност на проекта 2 000 лв.
10. Екип от учители разработи и кандидатства по Националната програма на МОН проект „Без звънец”
11. Участие по проект „Превенции на бедствия и аварии чрез системата на средното образование в България” съвместно с МОН, МИС и програмата на ООН за развитие.
12. Училището участва по проект на община Кърджали „ЗНАМ” - Знание, Надежда, Алтернатива, Мотивация. Схема за безвъзмездна финансова помощ създаване на мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание.
13. Партньорски проект съвместно с читалище „Обединение” и фондация „Еко общност” и фондация „Чарлз Стюарт Мот” проект „Бъдеще за чаплите”. Към училището беше създаден екологичен клуб от 30 деца.
14. Партньорски проект съвместно с СКВТ „Арда” Кърджали
15. Партньорски проект „Лего и компютри” съвместно с ЧЕУ „Св.Св. Кирил и Методий”-София.
16. Партньорски проект „Модел на училищни занимални за работа с деца с агресивно поведение и деца в риск” Сдружение на българските начални учители.
17. Партньорски проект с Община Кърджали започна ремонт на физкултурния салон – на стойност 76 000 лв.
18. Проект „ Оптимизиране на вътрешната структура на училищата” на стойност 23 929, 91 лева към МОН. 20. Проект „ С грижата за всеки ученик” от модул „ Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”.УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА РЕАЛИЗИРАНИ И ПРЕДСТОЯЩИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРОЕКТИ
ПРЕЗ 2007 - 2009 г.

Брой Име на проекта Стойност (лв.) Изпълнен В етап на изпълнение Идеен проект

1.

"Енергийна ефективност" - Първи етап - МОН

157 812.18 лв.

да

-
-
2.

"Енергийна ефективност" - Втори етап - МОН

109 262.22 лв. да - -
3. "Красиво и чисто край язовира - МОСВ 1 998 лв. да - -
4. "Европейски коридор" - МОН 1 050 лв. да - -
5. "С камера и микрофон" - МОН 13 815 лв. да - -
6. Училищен вестник "Паисиевци" - ФРМС 2 000 лв. да - -
7. "Българските библиотеки" 4 133 лв. да - -
8.

Виртуална разходка | Резултати от състезания и олимпиади |
Потребители: 7
© 2007-2009, Paisii-kardjali.com. Powered by PHP-Fusion © 2002 - 2009 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. ИТ новини