СОУ Отец Паисий
Начало
Търсене
Форуми
Галерия
В. разходка
Електронен дневник
Разширено търсене

Меню

Е-вестник

Educational Partner
Асоциация на Кеймбридж училищата в България

Проекти

ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2023/2024 г.


СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" гр. КЪРДЖАЛИ - ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕРабота по европейски и международни проекти и национални програми през учебната 2023/2024 г.


ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2022/2023 г.


СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" гр. КЪРДЖАЛИ - ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕРабота по европейски и международни проекти и национални програми през учебната 2022/2023 г.


ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2021/2022 г.


СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" гр. КЪРДЖАЛИ - ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕпроект "Февруари - Месец на Америка" - 2022 г.

Работа по европейски и международни проекти и национални програми през учебната 2021/2022 г.


ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2020/2021 г.


СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" гр. КЪРДЖАЛИ - ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕРабота по европейски и международни проекти и национални програми през учебната 2020/2021 г.


ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2019/2020 г.


СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" гр. КЪРДЖАЛИ - ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ
ПРЕДСТАВЯМЕ, ОБМЕНЯМЕ, УЧИМ З@ЕДНО ИНОВАЦИИ


Взаимно учене, обмяна на добри практики, междуинституциални квалификации, методически семинари и насърчаване на иновации са част от дейностите, заложени по Национална програма „Иновации в действие“ и проект „Учим з@едно“ в СУ „Отец Паисий“. Двата проекта дават възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици в избрано училище - партньор от цялата страна.
В периода 28 - 30. 11. 2019 г. паисиевци посрещнаха гости от СУ “Христо Ботев“ - с. Чорбаджийско, с които споделяха и заедно преживяваха инициативи, промени, иновативни образователни модели и подходи в работата си. Бе проведен дискусионен форум, представящ основни акценти от работата на паисиевци по проект Иновативно училище - „Учим з@едно“. Г-жа Светла Илчева презентира иновативни педагогически методи и елементи, постижения и качествени резултати в образователния процес през изминалия двугодишен проектен период и представи изготвения уебсайт на проекта. Свои нововъведения и методи в работата си по проекта представиха г-жа Мария Вълкова – главен учител по ИТ, г-жа Звезделина Гечева – старши учител по БЕЛ и г-н Кирил Гогов – старши учител по история и цивилизации.
Водещата роля на ученика в клас: активно участващ в експерименти и партньор на учителя, новатор и млад творец, новата роля на учителя като умел модератор на група, партньор и консултант, разширяване на обхвата на приложение на придобитите знания чрез обединяване на различни предмети в иновативни междупредметни модули, бонусиращо оценяване бяха част от въпросите, разисквани от педагогическите екипи на партниращите си училища.
В програмата на проектната визита бяха включени четири иновативни практики – интердисциплинарен урок по физика, ИТ и музика в VII В клас с преподаватели – Мария Вълкова и Гергана Кюлханова, открит урок по физика в IX Б кла с преподавател – Румяна Карачомакова на тема: Налягане. Закон на Паскал, интерактивно състезание по английски език в VIII Б и VIII Г клас с преподаватели – Екатерина Георгиева и София Калинова, иновативен открит урок с VI A клас за биоразнообразието в защитената чаплова колония в град Кърджали, представен от г-н Тони Кънчев – старши учител по география.
Осъществено бе и изнесено обучение в Астрономическа обсерватория „Славей Златев“ и запознаване с работата в новата училищна среда - лаборатория по природни науки, подготвено от учителите към МО „Природни науки“. Микроскопските препарати, стеромикроскопа, възможностите на електронния дисплей и на платформата Moza Book демонстрира г-жа Валентина Мингова - старши учител по химия в СУ "Отец Паисий".

ИНОВАТИВЕН ОТКРИТ УРОК ПО ФИЗИКА


Науката физика - динамична, пленителна област на познанието, която се е развива и променя с придобиване на повече задълбоченост. А животът ни - неизбежно следствие от нея.
С тази идея на 29 ноември 2019 година в СУ „Отец Паисий“ – град Кърджали, се проведе иновативен урок по физика в IХ Б клас на тема: Налягане. Закон на Паскал /решаване на задачи/.
Урокът протече под формата на състезание. Класът бе разделен на пет състезателни отбора на случаен принцип, като всеки отбор имаше свой капитан.
Състезанието премина на 4 етапа, като за всеки кръг отборите получаваха определен брой точки.
- 1 – ви етап: Решаване на онлайн тест в сайта Kahoot.it – всеки отбор взе участие чрез работа в екип;
- 2 – ри етап: Решаване на занимателна кръстословица;
- 3 – ти етап: Всеки от отборите получи предизвикателство: билет с въпроси. След 3-минутна подготовка екипите излъчиха представител, който отговаря на изтеглените въпроси. Останалите отбори оценяваха отговорите на своите съученици.
- 4 – ти етап: Учителят – госпожа Румяна Карачомакова, демонстрира опити, които състезаващите се обясняваха с изучени закони.
Естествено победители бяха отборите с най-бързи и правилни отговори след сумиране на получените точки.
Огромно желание и амбиция за победа бяха завладели деветокласниците.
Уроците, проведени по този начин, мотивират учениците да се готвят по-усърдно върху изучавания учебен материал. Състезателния характер засилва стремежа им към изява, демонстриране на знания и естествено търсена оценка и победа. От пасивни наблюдатели учениците се превръщат в активни участници на учебния процес.

ИНОВАТИВЕН ОТКРИТ УРОК ПО ГЕОГРАФИЯ


На 29.11. 2019 г. в Актовата зала на училището открит урок по география с VI A клас представи г- н Тони Кънчев пред учители и ученици от с. Чорбаджийско.
Смесената чаплова колония на река Арда е единствената в страната ни, гнездяща в границите на населено място. В нея могат да бъдат видени малка бяла чапла, нощна и гривеста чапли, малък воден бик и малък корморан. Всички те са защитени по закона за биологичното разнообразие, а малкият корморан е и световно застрашен от изчезване вид. Това бе само част от представената информация в интересния учебен час. С презентация за биоразнообразието в тази чаплова колония, намираща се в самия център на гр. Кърджали, г-н Кънчев провокира екологичното мислене на шестокласниците. Поставени в активна позиция, учениците предложиха свои модели на екологично поведение за опазване на уникалната чаплова колония като природно богатство. Урокът показа не само начин за успешно формиране на грижливо и отговорно отношение към водолюбивите птици, но въздейства емоционално чрез позиции и нагласи за опазване на околната среда.
Представената добра практика е иновативна дейност, заложена по НП „Иновации в действие“ и проект Иновативно училище - „Учим з@едно“.

ИНТЕРАКТИВНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК „QUIZ FUN“


Реализацията на младите хора през новия век е свързана неминуемо с владеенето на чужди езици. Път към пълноценното им усвояване според паисиевци са интерактивните методи. На 29.11. 2019 г. тези техники бяха демонстрирани от г-жа Екатерина Георгиева и г-жа София Калинова.
Учениците от VIII Б и VIII Г клас участваха в интерактивно състезание по английски език „Quiz Fun“, което се проведе в актовата зала на училището. Гости на откритата училищна надпревара бяха учители и ученици от с. Чорбаджийско, г-н Златко Атанасов – Директор на СУ „Отец Паисий“, г-жа Мария Димитрова – Заместник-директор, учители и ученици. Представянето и обмяната на добри иновативни практики са дейности, заложени по НП „Иновации в действие“ и проект Иновативно училище - „Учим з@едно“.
Правилата на викторината бяха обикновени, но забавни. Всеки ученик трябваше да отговаря на зададен въпрос. Учениците бяха разпределени в 3 отбора с по 4 ученици и демонстрираха много добри езикови познания и компетенции.
Обучението по чужд език трябва да има и занимателен характер, който да използва вродената у децата любознателност и готовност за игра. Идеята за „извличане на полезното чрез приятното” е много стара и винаги актуална. Стимулиращи, ангажиращи и ефективни, наборът от викторини и игри и упражнения, предлага алтернатива в обучението, развивайки езиковите умения на децата чрез забавно и активно обучение. Игрите трябва да намерят своето място в учебниците и в учебните помагала, за да бъдат използвани винаги, където това е удачно, считат учителите по чужди езици в СУ „Отец Паисий“.
Както казва Алберт Айнщайн: „Ако не можеш да обясниш нещо достатъчно просто, значи не го разбираш достатъчно добре.“ Какъв чудесен начин да оставите учениците да демонстрират своите знания, като участват в обикновени, но забавни игри!

МУЗИКА И ФИЗИКА, ТЕХНОЛОГИИ И ЕМОЦИЯ – НЕОЧАКВАНО ДОБРА КОМБИНАЦИЯ


На 28.11.2019 г. от 16.10 часа се проведе един от трите иновативни интердисциплинарни уроци, заложени като дейност по проект „Иновации в действие“, предвиждащ двустранно сътрудничество за обмен на иновационни практики чрез реализирани взаимни посещения на място в партниращо училище.
Урокът по физика, музика и информационни технологии бе осъществен с ученици от иновативния VII В клас. Г-жа Мария Вълкова - главен учител по ИТ и физика и г-жа Гергана Кюлханова - учител по музика, представиха пред гостите от СУ “Христо Ботев“ - с. Чорбаджийско, ръководството на училището и колеги учители интересен и емоционален урок на тема “Звук и слух“.
Какво е звукът? Защо ние го чуваме? Долавяме ли всички звуци, тонове, шумове? Какво е устройството на човешкото ухо? Това бяха само част от въпросите, поставени в часа. Г-жа Вълкова обясни на учениците с подходяща анимация и видеоклипове как е устроен слуховият човешки орган и как възприемаме звука. Г-жа Кюлханова разкри силата на звука в зависимост от неговата честота. Плавно и неусетно бе въведена единицата децибел чрез интерактивен познавателен клип, в който последователно увеличаващата се честотата убеди учениците колко различни звуци има около нас. Възможността за хармония и музика бе онагледена с помощта на музикалната терминология, а подходяща скала разкри понятията праг на чуване и праг на болка. Различното разпространение на звуковите вълни в разнородни среди, счупването на стъклена чаша със звук бяха поредните интересни видеознания за учениците. В края на часа бе проведен и тест с възможностите на образователната платформа Kahoot, а мобилните телефони се превърнаха в идеално дидактично средство, с което бе демонстрирано наученото чрез игра и оспорвана надпревара.
Въпроси за чуваемостта на звука от различни животни бяха разгледани чрез текстови връзки. А като проектна работа учениците получиха задача да потърсят как животните възприемат ултразвук и инфразвук. Така неусетно бяха разкрити понятията: звук, инфразвук и ултразвук, тон, шум, сила на звука и възприемането му.
В заключителната част на урока г-жа Кюлханова демонстрира възможностите на камертона за настройка на верен тон за певци и музикални инструменти. А класическата музика, която зазвуча, очарова всички ученици, учители и гости.
Въпреки проучванията досега учените все още не могат да разкрият тайната на музикалния талант. Той не се дължи на ген или на изменения в мозъка, а според изследователите единствено на практиката и на средата, в която се развива човекът – затова често пеенето или свиренето на инструмент се предава в семейството.
Училищната общност на паисиевци ежедневно търси и открива пътища, с които знанията от различни научни области да се разберат и обяснят с талант и с езика на новото време, да се осмислят и предават като необходима ценност, съпътстваща пълноценното човешко съществуване: в училище, у дома... навсякъде! Така на практика се реализират уроци - неочаквано добра комбинация...ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2017/2018 г.


СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" гр. КЪРДЖАЛИ - ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ


ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

На основание чл. 38, ал. 6 и чл. 39, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование Министерството на образованието и науката предлага 185 училища да получат статут на иновативни. В Държавен вестник брой 60 от 25.07.2017 г. е обнародвано Решение №391 от 17 юли 2017 г. на Министерски съвет, с което е приет Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2017/2018 г.
Горди сме, че СУ „Отец Паисий“ е сред одобрените първи иновативни училища на Република България!
Заложената проектна цел е обвързана със Стратегията на училището за развиването и утвърждаването му като успешна и ефективна образователна институция.
Училището ни винаги е било и е център за качествено образование, за формиране и израстване на ученикови личности. Стремежът ни е да се утвърди като УСПЕШНО чрез диалог и сътрудничество, чрез въвеждане на иновативни практики в организацията и съдържанието на обучението, да е увлекателно и вдъхновяващо място за ученици и учители.
Иновационният проект „Учим з@едно“ предвижда реализация в следващите три учебни години и залага на последователна и целенасочена промяна чрез въвеждане на съвременни практики и актуални образователни методи, иновативни интердисциплинарни учебни концепции в областта на науката, технологиите и комуникациите.
СУ „Отец Паисий“ поема по вълнуващия път на това предизвикателство!
Основни проектни цели, които искаме да постигнем чрез инкорпориране на иновации в учебната програма:
 • положителна нагласа, интерес и мотивация към ученето;
 • развиване на аналитични умения;
 • презентиране на разнородна информация от традиционни и електронни източници;
 • екипна работа между учители, ученици и родители;
 • вариативност - търсене на различни възможности при подбор, тълкуване и представяне на факти;
 • оригиналност и креативност.
Проектни иновации, стартиращи през 2017 - 2018 учебна година:
• използване на проекто - базирано и уеб базирано обучение в образователния процес;
• използване на метода на дизайн мислене - да се развиват уменията на 21. век - работа в екип, решаване на проблеми, креативност, активност, увереност, търпение, концентрация, експериментиране т. е. превръщане на учениците в активна страна в процеса на обучение;
• квалификация на учителите, за да могат да отговорят на предизвикателствата на променящия се свят и индивидуалните потребности на „дигиталните деца”;
• промяна в оценяването на учениците;
• усъвършенстване на урочното планиране;
Основни проектни иновационни елементи:
• използване на нови, интерактивни методи на преподаване;
• въвеждане на проекто - базирано междупредметно обучение;
• реализиране на т. нар. учебни „мисии“: съвместна работа на учители от съответните междупредметни области – важен елемент от проекто - базираното обучение;
• изграждане на новаторски мисловни модели у ученици, учители и родители.

Целева група: 5 и 8 клас.

Предметни области:
 • Български език и литература;
 • Английски език;
 • Руски език;
 • Немски език;
 • Математика;
 • Информационни технологии;
 • Информатика;
 • География и икономика;
 • История;
 • Философия;
 • Човекът и природата;
 • Информационни технологии;
 • Музика;
 • Изобразително изкуство;
 • Физическо възпитание и спорт.
Чрез творческо преподаване и развиване на индивидуалността и заложбите, СУ „Отец Паисий“ подкрепя и подпомага усилията на всяко дете да израсне като нравствена и толерантна личност с изразено гражданско съзнание и поведение.
Поемаме предизвикателството да прилагаме иновативни интердисциплинарни учебни концепции в областта на науката, технологиите и комуникациите. В този смисъл, една от стратегическите цели на училището е „Поетапно въвеждане на иновативни педагогически практики за повишаване функционалната грамотност на учениците с цел успешна професионална и житейска реализация“.
На учители и ученици, участващи в иновацията, пожелаваме успех, вдъхновяващи преживявания и много положителни емоции в съвместната работа по пътя на познанието.
Нека „Учим з@едно“, за да утвърдим училището ни като модерно и с поглед към бъдещето!СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТПЛАН


за осъществяване на програмата за Иновативно училище на СУ „Отец Паисий“ – гр. КърджалиПланът е обсъден, гласуван и приет на Педагогически съвет с протокол № 1 от 11.10.2017 год.
ПЛАН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИНОВАЦИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017 – 2018 Г.
ДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВОРНИК
1 Сформиране на екипи, работещи по иновацията 15.09.2017 г. ЗДУД
2 Избиране отговорници на екипите и координатор на работата на екипите. 18.09.2017 г. Екипите и ЗДУД
3 Изработване на план и програма на иновацията 20.09.2018 г. Екип 1 – за 5в клас – Т. Богданова Екип 2 – за 8в клас – Зв. Гечева
4 Оформяне на групи от педагогически специалисти от различни предметни области 29.09.2017 г. Екипите на 5в и 8в класове
5 Родителски нагласи за въвеждане на училищни иновации /попълване на Декларации от родителите/ Октомври Класни ръководители на 5в и 8в
6 Учебен ден от седмицата, посветен на различно знание, изкуство, спорт, литература, и др. Постоянен Участниците в екипите по предмети
7 Изграждане на нови умения Постоянен Участниците в екипите по предмети
8 Използване на нови методи на преподаване Постоянен Участниците в екипите по предмети
9 Разработване на нов начин на учебното съдържание Постоянен Учителите по предмети
10 Отразяване на иновативните елементи прилагани в учебния процес в сайта на училището Постоянен Св. Илчева
11 Провеждане на вътрешноучилищна квалификация м. Април Св. Илчева и М. Димитрова
12 Класна стая на открито м. Май и м. Юни Екип 1 – за 5в клас – Т. Богданова Екип 2 – за 8в клас – Зв. Гечева
13 Обучения, квалификации, обмен на добри практики м. Март, Май, Юни Екипите работещи по проекта
14 Провеждане на иновативната седмица м. Май Екип 1 – за 5в клас – Т. Богданова Екип 2 – за 8в клас – Зв. Гечева
15 Ключови компетентности в Европейската референтна рамка Постоянен Участниците в екипите по предмети
16 Отчет, анализ и оценка на постиженията м. Юни Участниците в екипите по предмети
17 Разпространение на резултатите от иновацията Постоянен Св. Илчева, Т. Богданова, Зв. ГечеваИНОВАТИВЕН БИНАРЕН УРОК ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И МУЗИКА за учебната 2018/2019 година – Втори срок


На 10. 06. 2018 г. в СУ „Отец Паисий“ гр. Кърджали с ученици от VIВ клас бе проведен иновативен бинарен урок по информационни технологии и музика. Преподавателите: Мария Вълкова – главен учител по информационни технологии, Светла Чаушва – старши учител по информационни технологии и Гергана Кюлханова – старши учител по музика представиха своя интересен поглед към темата „Музиката и съвременните информационни технологии“.
Музика и технологии!
Новите технологии са повлияли почти всяка една сфера в живота ни. В съвременния бързоразвиващ се свят те съпътстват неминуемо и различните видове човешки дейности. Съществува спор дали музиката да продължи да бъде изкуство или да се превърне в техническо постижение. Използването на ИКТ в часовете по тази учебна дисциплина води до специфично емоционално обогатяване, но и до повишаване на дигиталните ученикови компетентности. А знанията, разкриващи съчетаването между отделни научни области, са наистина безценни.
Компютърният софтуер може едновременно да възпроизведе, наложи, синтезира и смеси всички необходими звуци – инструменти, ритмични части и звукови ефекти. Този факт до някаква степен ограничава творческите възможности на музиканта – той трябва да се съобрази с възможностите на програмите и хардуера вместо да бъде истински създател на звука.
Децата разгледаха сайтове, онлайн програми и безплатен (Freeware) софтуер за инсталиране, създаване и възпроизвеждане на музика. Ето някои от тях:
DubStep – с помощта на този сайт (мюзик-миксер) имаме възможност да създадем разнообразни тракове. Към сайта има голяма база данни с предварително записани звуци. Когато ги смесим, може да прослушаме композицията.
Audacity е безплатно приложение за записване и редактиране на звук. Лесно и бързо записваме звук в реално време, конвертираме различни аудио формати, можем и да редактираме аудиофайлове.
JamStudio - сайт за създаване на музикални композиции с приятен интерфейс и лесна навигация. Просто трябва да въведете нотите, да изберете инструмент и да прослушате резултата.
Noteflight - сайт за сериозни музиканти. С помощта на Noteflight можете да композирате музика с ноти.
CreatingMusic - чудесно място за деца, които имат интерес към музиката. Интерфейсът е много лесен за работа – трябва само да изберете инструмент и да нарисувате звука на екрана.
Audacity - популярен аудио редактор с голям набор от функции: записва звук от различни източници, комбинира аудио файлове, записване за многоканално, едновременна обработка на множество файлове, отстраняване на дефекти на шума, цифровизира аналоговите записите
mр3DіrесtСut - e ĸoмпaĸтeн инcтpyмeнт зa диpeĸтнo peдaĸтиpaнe нa МР3 фaйлoвe. Πoзвoлявa ви дa ĸoпиpaтe, вмъĸнeтe или изpeжeтe чacт oт мeлoдиятa, дa нopмaлизиpaтe звyĸa.
Роwеr Ѕоund Еdіtоr e бeзплaтнa, нeoбичaйнo пpocтa зa изпoлзвaнe пpoгpaмa зa peдaĸтиpaнe и зaпиc нa звyĸ oт вceĸи изтoчниĸ. C нeйнa пoмoщ мoжeтe дa пpeмaxвaтe шyмoвe, дa изpязвaтe, ĸoпиpaтe, вмъĸвaтe чacти oт дpyги ayдиoфaйлoвe, дa миĸcиpaтe, дa дoбaвятe paзлични eфeĸти ĸъм звyцитe, дa изпoлзвaтe филтpи и т.н. Ocвeн тoвa, пpoгpaмaтa мoжe дa зaпиcвa звyĸ нa ayдиoдиcĸoвe, a тaĸa cъщo и дa ĸoпиpa ayдиoпътeчĸитe oт диcĸoвeтe нa ĸoмпютъpa. C пoмoщтa нa вгpaдeния ĸoнвepтop peдaĸтиpaният фaйл мoжe дa бъдe cъxpaнeн в нyжния Bи фopмaт.
Проведеният бинарен час имаше за цел да провокира интерес, активност, мотивация за работа и съзнателно творческо търсене у учениците за съчетаване на знания от различни учебни предмети.

ИНОВАТИВЕН БИНАРЕН УРОК ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕМАТИКА за учебната 2018/2019 година – Първи срок


На 06.11.2018 г. в СУ „Отец Паисий“ гр. Кърджали с ученици от VIВ клас се проведе иновативен бинарен урок по информационни технологии и математика на тема: „Да рисуваме в PowerPoint с помощта на геометричните фигури“. Урокът бе воден от преподавателите: Мария Вълкова – главен учител по информационни технологии, Светла Чаушeва – старши учител по информационни технологии и Добромира Бъчварова - старши учител по математика.
Предметите информационни технологии и математика се допълват и са в тясно взаимодействие. Съчетаването и използването на ИКТ по математика по един нестандартен и ефективен начин обогати знанията на учениците, повиши уменията и дигиталните им компетентности.
Цел на урока бе провокиране на интерес и мотивация у учениците чрез съчетаване на знания от различни учебни предмети. С помощта на геометрични фигури в Power Point в иновативната паралелка бяха изготвени книжки – шаблони за оцветяване, апликации, разгъвки, български народни шевици. Чрез информационните технологии и математиката учениците от VIВ разкриха необятните възможности на науките и се докоснаха до още една учебна дисциплина – изобразителното изкуство. С различни графични фигури бяха нарисувани различни представители на животинския свят.
Бинарният учебен час бе посрещнат с огромен интерес и висока активност от учениците.

Български език и литература – 8 В КЛАС

Тема на иновацията: ОЦЕНЯВАНЕ С УСМИВКА ПО БЕЛ
Същност на иновацията: В процеса на обучението оценяването е система от взаимодействия между учениците и учителя за определяне на стойността, значението или степента на знания, умения и компетентности на учениците. Иновацията е насочена към промяна в начина за оценяването на учениците (бонусиране/ точкова система, отчитаща само верни отговори с натрупване: при определен максимум брой точки се формира цифрова оценка).
Цели и ценности:
• рационално използване и прилагане на усвоени знания;
• осигуряване на позитивна и окуражаваща обучителна среда;
• изграждане на увереност чрез откривателство;
• мотивация и активност, оригиналност и творчески решения.
Основни акценти:
Акцентира се върху практически задания за учениците, като се представят към тях и конкретни показатели за оценка на учебно-познавателната дейност. Оценяването е база за непрестанна рефлексия на преподаването и изучаването на учебното съдържание. Чрез поставената задача и чрез адекватно съставените към нея показатели се разкрива възможността за комплексно оценяване на теоретичните и практическите знания и умения на обучаваните. Отчита се напредък чрез превес само на верни отговори, пропуските не се отбелязват, което прави модела предпочитан, по-освободен и бележи напредък в знанията, активността и мотивацията на учениците.
Преподавател: Звезделина Гечева
04.12.2017 Г. – УРОК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 8 В КЛАС

Тема на иновацията: Изкуството и Аз за поемата „Илиада“

Глобална цел: осмисляне, интерпретиране и представяне на знания за поемата „Илиада“.
Цели и ценности:
• рационално използване и прилагане на усвоени знания;
• осигуряване на позитивна и окуражаваща обучителна среда;
• подобряване на езиковите компетентности;
• развиване на умения за откриване, извличане, тълкуване, осмисляне и презентиране и оценяване на информация;
• позитивна нагласа към ученето, насърчаване на четенето;
• критично и конструктивно мислене;
• активност, оригиналност,творчески решения;
• търсене на междупредметни връзки: дигитални компетентности (работа с компютър, работа с интернет, изготвяне на презентация);
• културни компетентности (литературата и другите изкуства: кино, изобразително изкуство, скулптура и керамика, живопис).
Методи:
• традиционни методи - лекция и беседа;
• иновативни методи: проектно – базиран подход.
Предварителна подготовка:
• търсене на информация по поставената тема от разнородни източници: традиционни и електронни;
• ученически разработки: презентации по поставената тема;
• поетапно планирана практическа дейност.
Ход на урока:
1. Въведение – поставяне на темата и основните цели на урока.
2. Представяне и защита на ученически проекти: идентифициране на темата/ проблема, план за изпълнение, информационно осигуряване, изпълнение, представяне на резултат, краен продукт.
3. Рефлексия, коментар и оценка на напредъка.
4. Препоръки към учениците.
Проектно - базираното обучение по български език и литература дава възможност за активно придобиване на знания, обвързване на учебното съдържание с практиката, учене чрез сътрудничество. Ученикът е инициатор на речеви дейности, включва се активно в дискусии, обосновава свое мнение; търси начини за преодоляване на трудностите при общуването. Активно усвоява продуктивен тип речеви модели за усъвършенстване на комуникативната си компетентност и изгражда умения за решаване на проблеми, развива творческо и критично мислене, организационни и комуникативни компетентности.
Познавателните дейности, извършвани от учениците, са благоприятна предпоставка за усъвършенстване на социокултурната им компетентност.
Работата по проект по български език и литература стимулира креативността и подкрепя формирането на мотивирани и самостоятелно мислещи ученици, развива познавателните и изследователските им умения и способности.
Ученически проектни разработки можете да разгледате на следния линк.

Преподавател: Звезделина Гечева

18.01.2018 Г. – УРОК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ – 5 В КЛАС

Тема на иновацията: Богове и герои в Древна Елада

Глобална цел: придобиване на знания за богове и богини в Древна Гърция.
Цели и ценности:
• осигуряване на позитивна и окуражаваща обучителна среда;
• развиване на будно и изследователско и експериментално мислене;
• позитивна нагласа към ученето;
• рационално използване и прилагане на усвоени знания;
• активност, оригиналност, творчески решения;
• екипна работа: учител - ученик– родител.
Методи:
• лекция;
• беседа;
• ролева игра „Познай кой съм аз?“ за пресъздаване на образи на елинските богове и богини.
Предварителна подготовка:
• търсене на информация по поставената тема от разнородни източници: традиционни и електронни;
• ученически разработки: ученически доклади, презентации и митове за избрани елински богове;
• позитивно родителство: помощ от родителите при изготвяне на костюми и облекла на боговете.
Ход на урока:
1. Въведение – поставяне на темата и основните цели на урока. Ново понятие: политеизъм.
2. Представяне на ученически разработки: старогръцки митове, видеопрезентация и традиционен тип информация за сътворението на света и създаването на огромното семейство на елинските богове.
3. Ревю: представяне на изготвените костюми и елински облекла.
4. Визуална ролева игра – „Познай кой съм аз?“
Проектно - базираното обучение по български език и литература дава възможност за активно придобиване на знания, обвързване на учебното съдържание с практиката, учене чрез сътрудничество. Ученикът е инициатор на речеви дейности, включва се активно в дискусии, обосновава свое мнение; търси начини за преодоляване на трудностите при общуването. Активно усвоява продуктивен тип речеви модели за усъвършенстване на комуникативната си компетентност и изгражда умения за решаване на проблеми, развива творческо и критично мислене, организационни и комуникативни компетентности.
Познавателните дейности, извършвани от учениците, са благоприятна предпоставка за усъвършенстване на социокултурната им компетентност.
Всеки участник, изработил свой костюм, трябва да бъде разпознат от учениците, след представяне на основната информация, свързана със олимпийския пантеон от богове.
„Обучението не е спортно състезание, в което учениците са зрители. Те не трябва само да стоят в клас, да слушат учителя, да запомнят неговите думи и да отговарят на въпросите му. Те трябва да дискутират за това, което изучават, да го свързват със своя личен опит, да го прилагат в практиката си.“
Мартин Валке
В този ред на мисли, прилагането на иновативни методи и форми на работа в обучението се оказва ефективно и стимулиращо както по отношение качеството на знанията, така и за формирането на специфични умения.

Преподавател: Теодора Богданова

Иновативно обучение по Информационни технологии в V в клас с помощта на платформата https://kahoot.comКАКВО Е KAHOOT?

Kahoot е безплатна учебна платформа, която се използва всеки ден от милиони хора по целия свят за откриване, създаване, провеждане и споделяне на учебни игри. С него може да се правят за много кратко време забавни игри за учебните часове. Kahoot може да се използва за всеки учебен предмет, всяка възраст, и с всяко устройство.
Този продукт се използва в най-различни условия - от класните стаи до бизнес срещи. Kahoot е създаден за съвместна работа с цел ученето да стане наистина привлекателно! Независимо от това, дали сте дошли в училище да изучавате квадратни уравнения, цифрови стратегии или каквото и да е друго, тази програма е направена за вас.
Едно от нещата, които правят Kahoot така уникален е, че това е една платформа, на която вие създавате съдържанието, облика и правилата на играта. Също така, вие можете да изберете една от 8.5+ милиона безплатни публични игри и тя да се адаптира за нуждите от обучение на вашите ученици, или да създадете такава съвсем нова според вашата необходимост.

Преподаватели: Мария Вълкова и Светла ЧаушеваЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

ЧРЕЗ EDMODO

"Начинът, по който проектираме класните стаи днес в крайна сметка ще определя нашите общества утре"
Вицепрезидентът на Apple Джон Кaуч


Преподавател: Светла Илчева


ИноВативеН Открит уроК по ИТ

ЧРЕЗ РАЗЛИЧНИ ИНТЕРАКТИВНИ ТЕХНИКИ: РАБОТА В ГРУПИ, ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ – МИСЛОВНИ КАРТИ, ЕDMODO.

Технологиите! Те навлизат все повече във всекидневния ни живот, без тях не може да се развива нито една сфера на човешката дейност, дори трудно си представяме съществуването ни, ако ги няма. Точно те ни помагат в свои дейности да използваме пълноценно различни иновации.
Да бъдеш иновативен е способност, включваща в себе си многопосочни направления и многообразни възможности. Съвремието ни изисква да бъдем такива, да търсим новости и пътища, разнообразни решения на предизвикателствата, изправящи се ежедневно пред нас.
На 19 март 2018 г. - 26 ученици от VIII В клас и г-жа Светла Илчева търсиха и намираха и представиха свои иновативни инструменти и техники в открит урок по ИТ на тема: “Мисловни карти. Създаване и интегриране на компонентите на уеб сайт.“
Екип от трима ученици - Димитър, Паулина и Назар – представиха в първата част на урока своя разработка - интерактивна презентация и видеоклип за мисловните карти, както и своя мисловна карта за разпределение на задачите помежду им чрез mindmeister.
Мисловните карти (mind maps) са отлично средство за организиране на информация и в същото време метод на обърнатата класна стая, в която учениците влизат в ролята на учители. Базирани на ключови понятия (текст и/или картинки), опорни точки на дадена тема, те спомагат за усвояване на основни знания, за структуриране и възприемане и цялостно проследяване на логически връзки между елементите на цялото, а подробностите се учат после. Мисленето чрез карти е предпоставка за по-лесно възприемане и осмисляне на разнородна информация. Всичко в тях се изобразява на един лист. Интересен подход, приложим за урок, идея, хоби, личност... за всичко, което пътешества в света на нашето въображение.
Във втората част на иновативния открит урок бе демонстрирана работа с www.mindmeister.com - сайт за създаване на мисловни карти online, особено полезен при метода мозъчна атака, водещ до систематизиране на знания или решения на определен проблем.
В третата част на урока класът бе разделен на ученически екипи, които получиха работни листове с практически задачи, свързани с мисловна карта на личен уеб сайт чрез mindmeister. Готовите разработки бяха изпратени за проверка в електронната платформа за обучение – Еdmodo, чрез която в края на часа г-жа Илчева, показа получените задачи от групите и демонстрира как се работи с електронната платформа. Чрез самата платформа част от учениците бяха отличени със значки за добра работа по време на учебния час.
Edmodo е социална платформа за обучение, сайт за учители, ученици и родители. Текущи приложения на Edmodo включват публикуване задачи, създаване на анкети, вграждане на видео клипове, създаване на учебни групи, публикуване викторини за ученици, и създаване на календар на събития и задачи. Учителите могат да поясняват задачите директно в Edmodo и да предостави незабавна обратна връзка. Родителите също могат да разглеждат този сайт чрез потребителско име на детето им или чрез собствен профил.
Гости на открития урок бяха г-жа Дарина Панайотова - Държавен експерт в МОН, г-н Красимир Стамов – Старши експерт в РУО Кърджали, г-н Стефан Лазаров – Координатор на „Училището като център в общността“ Национална мрежа за децата, г-жа Емилия Мирчева – Учител в 32 СУ „Св. Климент Оридски“- София, г-н Златко Атанасов - Директор на училището, г-жа Мария Стефанова – Заместник – Директор по учебната дейност.
Благодарим на г-жа Илчева за демонстрираните идеи, новости, иновации.
Използвайки огромния потенциал на компютърните технологии, човек може да създава и твори, да мисли как би изглеждало създаденото с различни средства, програми, възможности... И всеки път съзнанието ни добавя късче, което заема място в необятната земя, наречена въображение. Мисъл и въображение - две неразделни неща. Въбражението зависи от мисълта. Светът на компютрите ни кара да мислим за това колко се е развил човекът или за нещо друго, но всеки път ни убеждава,че никога не може да бъде ограничена силата на въображението.ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2016/2017 г.УЧИЛИЩНА WEB АКАДЕМИЯ
Ръководител г-жа Светла ИлчеваУчилищна WEB Академия

 1. НП „Ученически олимпиади и състезания“, Модул 1 „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади“ – 6 проекта.
 2. НП "Оптимизация на училищната мрежа", Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития“;
 3. НП „ Осигуряване на съвременна образователна среда“ по модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“;
 4. НП „ Осигуряване на съвременна образователна среда“ по модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“;
 5. НП "Модернизация на материалната база в училище", Модул „Подобряване на училищната среда”.
 6. НП „Достъпно и сигурно училище“, контрол на достъпа и видеонаблюдение;
 7. НП „Квалификация на педагогическите специалисти – програма на МОН/ЕСФ“.
 8. Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“
 9. ИКТ в образованието – фаза 1;
 10. „Всички на училище“ – ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, партньорски проект;
 11. „Еднакви и различни“ – ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, партньорски проект;
 12. ПрироДА“ – по програма LIFE на ЕС. Повишаване на качеството на обучението по природни науки в 5. – 7. клас чрез прилагане на иновативни методически технологии;
 13. „Осигуряване на безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти;- ПМС 79/13.04.2016 г.
 14. "Физическо възпитание и спорт в училище"- ПМС 129
 15. „Енергийна ефективност в училищата”, проект финансиран от EVN България;
 16. Telerik Kids Academy – Национална детска академия по програмиране;
 17. Роботика за България“ –проект на Фондация за развитие на граждански инициативи;
 18. Проект „Училищна WEB академия“ "Знания за успех“- проект на Фондация за развитие на граждански инициативи
 19. „Научи се да плуваш“-проект финансиран по програма на МФВС;
 20. „Училищен плод“ –проент финансиран по програма на ДФЗ;
 21. Проект на LIDL „ Кулинарно междучасие- Манджицу“;
 22. Проект „Учим з@едно – иновативно училище“;
 23. Проект Офис 365-МОН, Майкрософт,teacher.bg

ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2014/2015 г.


 1. BG051PO001-3.1.06 "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" ОП "Развитие на човешките ресурси"
 2. BG051PО001-3.1.03-0001 "Квалификация на педагогическите специалисти" ОП "Развитие на човешките ресурси"
 3. Telerik Kids Academy- Национална детска академия по програмиране
 4. НП "Оптимизация на училищната мрежа" Мярка изплащане на обезщетения на персонала" МОМН
 5. НП "С грижа за всеки ученик" "Осигуряване обучението на талантливи ученици за участие в национални олимпиади" МОМН
 6. НП "Модернизация на материалната база в училище” 2014
 7. INGOT Academy- Училище акредитирано като част от международна INGOT общност
 8. Национална програма за въвеждане на национално стандартизирано външно оценяване на знанията и уменията на учениците. МОМН
 9. Програма "Научи се да плуваш". МФВС
 10. Проект: "Физическо възпитание и спорт" МОНМ
 11. Програма "Спорт в училище”- Бокс. МФВС
 12. Програма "Евроскола” с Европейски парламент- Страсбург.


ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2013/2014 г.


 1. BG051PO001-3.1.06 "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" ОП "Развитие на човешките ресурси"
 2. BG051PО001-3.1.03-0001”Квалификация на педагогическите специалисти", ОП "Развитие на човешките ресурси"
 3. BG051PО001-3.2.05-”Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието"
 4. Telerik Kids Academy- Национална детска академия по програмиране
 5. НП "Оптимизация на училищната мрежа" Мярка изплащане на обещетения на персонала" МОМН
 6. Проект: Физическо възпитание и спорт" МОНМ
 7. Национална програма за въвеждане на национално стандартизирано външно оценяване на знанията и уменията на учениците. МОМН
 8. INGOT Academy- Училище акредитирано като част от международна INGOT общност.
 9. Европейска Училищна Мрежа: Количествени изследвания в образованието. "ИКТ в образованието" /ПУИКТО-ESSIE/.
 10. НП "С грижа за всеки ученик" "Осигуряване обучението на талантливи ученици за участие в национални олимпиади" МОМН
 11. Програма "Научи се да плуваш". МФВС


ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2012/2013 г.


 1. BG051PO001-3.1.06 "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" ОП "Развитие на човешките ресурси"
 2. BG051PО001-3.1.03-0001 "Квалификация на педагогическите специалисти" ОП "Развитие на човешките ресурси"
 3. "ИКТ в училище" НП "Информационни и комуникационни технологии в училище" МОМН
 4. НП "С грижа за всеки ученик" "Осигуряване обучението на талантливи ученици за участие в национални олимпиади" МОМН
  • Проект "Makromedia Flash"
  • Проект "Искам повече да знам и мога"
  • Проект "Астрономия"
  • Проект "Програмиране с Microsoft Visual Basic 2010 Express Edition"
 5. FEE /Foundation for Environmental Education/ Международ

Виртуална разходка | Олимпиади и състезания |
Потребители: 7
© 2007-2009, Paisii-kardjali.com. Powered by PHP-Fusion © 2002 - 2009 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. ИТ новини